Büyü nedir ve çeşitleri nelerdir?


Yüce ALLAH kuranı kerimi müminlere şifa olarak göndermiştir.
BÜYÜ, insanüstü güçlerin yardımlarıyla yapılan bir takım işler demektir. Ehli sünnet alimleri, büyünün hakikati ve varlığı hakkında ittifak etmişlerdir. Sahabe ve taabiyinden büyünün varlığını ve hakikatini inkar eden olmamıştır. Büyücülük islamdan önce Araplarda, Rumlarda, Hintlilerde, Mısırlılarda yaygın idi. Özellikle Hazreti Musa zamanında büyücülük itibarlı bir meslek idi. Hazreti Süleyman zamanında da yaygındı.Tarihte ilk defa bildiğimiz büyü ve sihir ilmi Bakara Suresinin 102. ayeti kerimesinin ifadesine göre; Harut ve Marut adlı iki melek tarafından yeryüzüne indirildi. Faydalı işlerde kullanılması için öğretilen bu ilim, kötü işlerde de kullanılmıştır. Bıçak ve ateş, iyi işlerde kullanıldığı gibi kötü ve şer işlerde de kullanılır.

Hayır ve şer her şeyi yaratan Allah'tır(c.c.). Ancak Allah(c.c.) şerleri yaratırken rızası yoktur. Dünya bir imtihan yeri olduğundan, insanlara iyiliği ve kötülüğü, hayrı ve şerri seçme hürriyeti verilmiştir. Büyü, sihir ve cinler de Allah'ın (c.c.) iradesinin dışında hiçbir şey yapamaz; neticeyi yaratan O'dur.

İlkçağ insanlarının mağara duvarlarına çizdiği bizon resimleriyle başlayan büyü, M.Ö. 3000 yılında beri vardır. Delillerle sabittir. Mısır ve Kalde'de altın çağını yaşadı. Mezapotamya'da filizlendi, eski Yunan ve Roma'da gelişti. Nesilleri ve çağları aşarak dünyanın dört bir yanına yayıldı. İnsanoğlu, yaratılışından bu yana her çağda bilinmezliğin kapılarını zorlamak, yaratılışın, yaşam ve ölümün sırlarını çözmek, doğaüstü güçlere hükmetme merakını yenemedi.

1. AK BÜYÜ : Şifa amaçlı yapılan çalışmalar demektir. Zahiren acayip, fakat aslında tabii sebeplerle meydana gelmiş bir takım fiiller yapmak sanatıdır.

2. KARA BÜYÜ : Asıl büyü bu olup, bazı kimseler perilerin ve özellikle şeytanların müdahalesi ile tabiat üstü bir takım fiiller yapabilecekleri iddiasındadırlar. Zarar verme amaçlı yapılan büyüler.

3. TAKLİT BÜYÜ : İnsanları ve insanların beyinlerini etkilemek amacıyla yapılan telkin ve büyülerdir.

Büyü muhtelif kavimlerde mevcuttu. KELDANİ'lerde Keldani büyüsü; Her yere yayılmış olan cinlerin tabiat hadiselerini vücuda getirdikleri itikatına dayanıyordu. Bu kuvvet, erkekten ziyade kadında bulunuyordu. Cadılar ve şeytanlar insanların bedenine girme gücüne sahip olduğuna inanıyorlardı.


Mısır'da büyü; Musa (A.S.)'dan evvel Mısırlılar tarafından kanunen caiz olan bir büyü kabul ediliyordu. Sihirbazların hayata ve ölüme tasarruf ettiklerine, iyi veya kötü cinleri yardım için çağırma gücüne sahip olduklarına ve tabiat kuvvetlerini diledikleri gibi kullanabileceklerine inanıyorlardı.

Uzak doğu ülkelerinde büyü; Çinliler büyünün her türlüsüne karşı derin bir alaka besliyorlardı. Felsefeci KONFÜÇYÜS'ten önceki dönemlerde WU denilen bir tür büyü devletin sosyal yapısında resmi bir mevki sahibi idi.

Yunan ve Romada büyü; Görünmez kuvvetleri beşerin iradesine mahkum kılmak sanattı. Yunan sihirbazları daha çok kendilerine hizmet edebilecekleri ümidiyle yabancı ilahlara müracaat ediyorlardı. TESALYA kıtası gizli sanatlara mensup en meşhur büyücüleri yetiştirmekle meşhurdu. Ayrıca büyü İmparator OGÜSTÜS zamanında büyük bir ehemmiyet kazanmıştı.

Yahudilikte büyü; Perileri davet etmek, şeytanları insanın iradesine mahkum kılmak yahudilikte mevcuttu. Yahudiler büyü formüllerinde eski zamanlarda ki geleneklerden yahut yabancı dinlerden gelen cin ve peri isimlerini almışlardır.

Batı dünyasında büyü; Bütün milletlerin arşivleri tetkik olununca büyüye ait olan bu tür inançlara rastlanır. Mesela KELTLER, TOTONLAR, İSKANDİNAVLAR ve FİNLER, Doğu milletleriyle bu konuda bir çok esaslı benzerlikler göstermektedirler.

İslamda büyü; Müslümanlardan bazıları büyü de Yahudilerden, Suriyelilerden, İranlılardan, Keldanilerden ve Yunanlılardan ders almışlardır. Tütsü, Tılsım, Muska, Cadılık, Fala bakmak hep oralardan gelmiştir. Aslında büyü ve büyücülük islamda yasaklanmıştır. Kur'an-ı Kerim'de büyücülerin iflah olmayacağı belirtilmiştir.

Kafirler kendilerini haklı çıkarabilmek, Allah'ın elçilerini yalanlamak için Onları büyücülükle, büyü yapmakla suçlamışlardır. Büyücülükle şuçlanan Peygamberlerden bazıları;

Hz. İSA (A.S.), Saf suresi Ayet: 6 Sayfa: 553.

Hz. MUSA (A.S.), Zuhruf suresi Ayet: 49 Sayfa: 495 ve Zariyat suresi Ayet: 39 Sayfa: 521.

Hz. SÜLEYMAN (A.S.), Bakara suresi Ayet: 102 Sayfa: 17.

Hz. MUHAMMED (S.A.V.), Hicr suresi Ayet: 6 Sayfa: 263.

Yahudiler, Zariyat suresi Ayet: 52 Sayfa: 524 ayetin ifadesine göre, bütün peygamberleri büyücülükle suçladıkları görülmüştür. Ama Peygamberlerin yaptıkları büyü değil, mucizelerden ibarettir.

Ebu Hureyre' den (RA) rivayettir : "Yedi büyük günahtan sakının onlarda; Allah'a (CC) şirk koşmak, Sihir (Büyü) yapmak, Allah'ın haram kıldığı canı haksız olarak öldürmek, Faiz yemek, Yetim malı yemek, Savaştan kaçmak, Namuslu bir kadına iftira etmektir." Hadis-i Şerif.

Cin suresi Ayet: 6 Sayfa: 573:

"Doğrusu insanlardan bazıları, cinlerden bazılarına sığınıyorlardı da, onların azgınlıklarını artırıyorlardı."

Yunus suresi Ayet: 53 Sayfa: 243:

"Muhakkak nefis gerçekten kötülüğü, ahlaksızlığı, edepsizliği emreder. Ancak Allah' ın esirgediği müstesna. Çünkü Allah çok bağışlayıcı ve çok merhametlidir."

Bakara suresi Ayet: 175 Sayfa:27:

"Onlar hidayeti verip dalalet ve sapıklığı, mağfureti bırakıp azabı satın alanlardır. Böyleleri ateşe nede sabırlı mahluklardır."

Yukarıdaki ayetlerin mealinden anlaşılıyor ki, negatif büyü imanı küfre, aydınlığı karanlığa, dünyayı ahirete, cenneti cehenneme, mutlu olmayı mutsuzluğa, Allah'a teslim olmayı şeytanlara teslim olmaya tercih edenlerin yapacağı iştir. Allah'a mütevekkil, mütezekkir, müteşekkir ve mütefekkir olanların yapacağı iş değildir.

BÜYÜNÜN VARLIĞI

Hazreti Aişe validemizden rivayet edildiğine göre, Lebib bin Asam adındaki bir yahudi, Peygamberimize tarak, kıl ve hurma kabuğu ile büyü yapıp ZİERVAN kuyusuna atmıştır. Peygamber Efendimiz günlerce bu büyünün tesirinde kaldı. Büyü, mübarek cismine, vücuduna ve gözüne isabet etmişti. Bir beşer olarak, maddi olarak rahatsızlanmış fakat peygamberliğine herhangi bir zarar gelmemiştir. Zevceleriyle uzun müddet ayrı kalmıştır.

Hastalık şiddetlenince Allah'a teveccüh ve dua ederek şifa dilemiştir. Bu arada bedeni güçsüz hale gelmiştir. Yakarış ve niyazdan sonra, uyku ve uyanıklık halinde, Yüce Allah (C.C.) tarafından gönderilen iki melek büyüyü yapanı ve yerini bildirmiştir Hz. Peygambere (S.A.V.) kim tarafından, nerede, ne için büyü yapıldığını bildirmiş ve büyünün iptal edilmesi yolunu göstermiştir. Halsiz ve güçsüz düşen peygamberimize Allah'ın yardımı olarak MUAVVİZETEYN yani Felak ve Nas sureleri nazil olmuştur.

Bu iki sure 11 ayettir. Lebib bin Asam bir saç kılına 11 düğüm atmıştır. Allah-u Teala bunu ve yerini Peygamberimize bildirmiştir. Bu surelerin ayetlerini okumasını emretmiştir. Peygamberimiz bir ayet okudukça iplikten bir düğüm çözülmüş ve kendisinde bir hafiflik hissetmiştir. Bütün düğümler açılınca Peygamberimiz (SAV) kendisine gelmiştir. Bu hadiseden anlaşılıyor ki büyü hurafe değil hakikattir Hz peygamberin bu sureleri okuması bizim okumamız için bir mesajdır bir işarettir ilahi bir emirdir.

FELAK suresinin manası :

"Ey Habibim De ki .. Yarattığı şeylerin şerrinden, karanlığı bastığı vakit gecenin şerrinden, düğümlere üfleyen büyücülerin şerrinden, haset ettiği vakit kıskancın şerrinden, Sabahın rabbi olan Allah'a sığınırım."

NAS suresinin manası :

"Ey Habibim De ki .. Sığınırım insanların rabbine, insanların hükümdarına, insanların ilahına, o sinsi (pusuya yatmış) şeytanın şerrinden sığınırım ki, insanların kalplerine vesvese verir, o vesvese verenler cinlerden de olur, insanlardan da."

Kendisinde her tür büyü, nazar, vesvese, manevi bir buhran ve sıkıntı olduğu düşüncesinde olanların bu sureleri okumalarını tavsiye ederim. Çünkü bu surelerin şifa maksatıyla okunduğuna dair hadis-i şerifler vardır. Bu sureler insanı koruyan manevi birer zırhdır.

Hazreti Aişe 'den rivayettir;

" Hazreti Peygamber (S.A.V.) her gece yatmadan önce iki elini açarak birleştirir, ellerinin içine İhlas, Felak ve Nas surelerini okuyarak üfler, elinin eriştiği kadarıyla bütün vücudunu sıvazlar, ondan sonra yatardı. Ayrıca bu sureleri torunları olan Hasan ve Hüseyin'in üzerine okurlardı. "

Bakara Suresi Ayet: 102 Sayfa 17 :

" Yahudiler, Allah'ın kitabını bırakarak büyü yapmaya tabii oldular ve Süleyman (AS) 'nin saltanatını yıkmak, mülkünü tahtını, yetkisini ve ruhsatını yok etmek için şeytanların okudukları şeye, yani büyüye tabi oldular. Süleyman (AS) ise büyü yapıp ta küfre girmedi. Fakat şeytanlar küfre girdiler. Çünkü o şeytanlar insanlara Babil şehrindeki HARUT ile MARUT adındaki iki meleğe indirilen şeyleri, yani büyüyü öğretiyorlardı. Halbuki o iki melek biz ancak bir imtihan için gönderildik. Sakın büyü yapmayı caiz görüpte, küfre girmeyin demedikçe, büyüyü hiç bir kimseye öğretmiyorlardı. İşte insanlar o iki melekten karı ile koca arasını ayıracak büyüleri öğreniyorlardı. Fakat, Allah'ın izni olmadıkça sihirbazların büyüsü ve sihiri hiç bir kimseye zarar verici olmaz. Onlar, Yahudiler ve şeytanlar ise kendilerini zarara sokacak ve hiç bir fayda vermeyecek şeyleri öğreniyorlardı. Ant olsun, onlar biliyorlar ki sihiri (büyüyü) satın alan kimse için ahirette bir nasip yoktur. Onlar sihir yapmayı benimsemekle kendilerini (nefislerini) ne kötü şeye satmış olduklarını eğer bir bilseler."

Değerli okuyucularım Ayet-i Kerimede geçen Harut ile Marut iki melektir. İnsan suretinde temessül ederek Babil şehrine indirilmiştir. Bazı zatlara göre bu iki melekten murat iki insandır. Salih ve Fazil iki zat oldukları için kendilerine melek denmiştir. Onlara nazıl olandan maksat ta ilham aldıkları yani mülhem oldukları ilim ve marifettir. Babil şehri ise Bağdat'a 93 km. uzaklıkta, Hille kasabası civarında, Keldani kavminin merkezi hükümeti olan meşhur bir şehir imiş. Keldani kavminin hükümdarı Nemrut tarafından bina edilmiş birbuçuk milyon nüfusu olan, en mamur, en müzeyyen ve muhteşem bir şehir imiş. Sihirbazların bol olduğu şehir, daha sonra çeşitli hükümdarların ellerine geçmiş, nihayet harap olmuş, ahalisi dağılmış, kendisinden eser kalmamıştır.

Yunus Suresi Ayetler: 79, 80, 81 Sayfa 219 :

"Firavun, halkının ileri gelenlerine dedi ki ' Bana bütün bilgin ve sihirbazları getirin. ' " "Bilgin ve sihirbazları toplanıp geldiği vakit Musa onlara ' Hadi ne duruyorsunuz ortaya ne hüner atacaksanız atın dedi. ' " "Onlar da, hünerlerini, marifetlerini, sanatlarını ortaya atınca Musa onlara, ' Bu sizin yaptığınız bir sihirdir ki, muhakkak Allah onu iptal edecektir. ' dedi."

A raf Suresi Ayetler: 116, -117, 118, 119, 120 Sayfa: 165

" Musa sihirbazlara, ' Hadi hünerinizi, marifetinizi ve sanatınızı ortaya atın. ' dedi. Onlar da marifetlerini ortaya attılar. Halkın gözlerini büyülediler ve onların yüreklerine korku saldılar. Böylece büyük bir sihir meydana getirdiler. " " Biz de Musa'ya ' Asanı yere bırak. ' diye vahy ettik. Birde baktılar ki, asa, onların bütün uydurduklarını yutuyor." " Artık hak ve hakikat meydana çıktı ve o sihirbazların bütün yaptıkları boşa gitti. " " Orada mağlup oldular ve küçük düşerek, dönüp gittiler. " " Böylelikle sihirbazlar secdeye kapandılar. "

Taha Suresi Ayetler: 68, 69 Sayfa 317 :

"Biz Musa'ya, ' Korkma Ya Musa sen üstünsün galip geleceksin, sağ elindeki asanı yere bırakıver o, onların yaptıklarını yutar, zaten onların yaptıkları bir sihir ve bir büyü hilesidir. ' dedik."


BÜYÜ ÇEŞİTLERİ


Sabun büyüs
ü

  
insanların rahatsızlanmasi  ve birden zayıflaması kilo kaybına yol açar yani açıkçası sabun gibi erisin diye tabir edilir çok tehlikeli buyulerdendir günümüzde böyle büyülere  çok denk gelmekteyim.
Tabi sabuna ayriyetten 41 tane toplu iğne batirirlar yapan  büyücü müslüman olmayan cinleri  harekete geçirmiş olup karşı tarafa zarar vermeye başlarlar.
Allah böyle buyucelerin şerrinden muhafaza eylesin

Kaşık büyüsü

Kaşık büyüsü birbirini seven eşlerin ayrılmaları aile bağlarının kopması birbirlerine düşmeleri  nefret duyguları oluşmasi şiddetli tartışmalar nedensiz büyük kavgalar icin büyücüler yaparlar bu kaşıklar sırt sırta verip mezara gömerler günümüzde etkili büyülerdendir.

Yumurta Büyüsü
iyi ya da kötü amaçlarla kullanılabilir. Yumurta delinerek içi tamamen boşaltılır. Ya alevli ateşte yakılır ya da içine tılsımlar konularak toprağa gömülür. İş, rızk, kısmet kapalılığı, eşleri ayrıma için yapıldığı gibi ayrılan eşleri birleştirmek içinde yapılabilir.

YILAN BÜYÜSÜ

Eskiden aktarlarda bulunan yılan suyu ile yapılan bu büyü yılan suyunun kolayca bulunmayışı sebebiyle fazla ilgi görmese de çok kolay bir büyü olması ve etkisinin kesinliği sebebiyle büyücülerin tercihi olmuştur. Günümüzde mısırdan İran'da  Arap ülkelerinde meşhur buyulerdendir

Yarasa Kemiği Büyüsü

, yarasanın çatal kemiğiyle yapılır ve çok etkili,şiddetli sonuçlar verir. Aşk ya da bağlama amacıyla yapılırsa, kişinin bütün duyguları esir alınır. Yarasa Kemiği Büyüsünü yaptıran kişinin, büyü yapılan kişiyi dilediği gibi kullanması mümkündür. Kişinin kendisi için yapılırsa ve üzerinde taşırsa, çevresindeki veya karşılaştığı insanları etkisi altına alır ve ona büyük hayranlık duyarlar.
Genel olarak ortacag  Afrika ülkelerinden türkiye'den daha  meşhurdur

Saç Büyüsü

, sevilen kişinin yedi tel saçına "Ya Vedûd" esması okunarak ve saçlar ateşe atılarak yapılır. Saçın sahibi yakan kişiye hisleri artar ve yapan kişiye gelir. Saç Büyüsü geçici etkiye sahiptir.
Saç büyüsü ayrılan eşlerin geri dönmesi niyetiyle de yaparlar

Ölüm büyüsü

, çeşitli iplere sarılmış küçük heykelcikler veya insan figürleriyle yapılan bir büyüdür. Amacı yapılan kişiyi öldürmektir. Bu küçük heykellerin mezarlıklara gömülmesiyle kişinin ölümü hedeflenir. Ölüm büyüsü kişinin hayatına son verebilecek kadar etkili kara büyü türüdür. En kötü şartlarda kişi telafisi mümkün olmayan zararlar bırakır.Gunumuz çağda en en çok başvurulan büyülerdir.tabi öncelikle şunu belirteyim asla büyü yapmamaktayim  sadece çözmüyle  uğraşmaktayim  aslında bu sözü ilk basada  yani hakkında bölümünede  belirtmeliyim yani bu verdiğim makaleler bilgilendirme amaçlıdır asla büyü yapmamaktayim gibi
Evli eşleri birbirinden ayırmak için yapılan büyülerde ölü toprağı kullanılır. Ölü toprağı bir mezardan alınarak ayırmak istenilen kişilerin yatağına serpilir. Çift o andan itibaren birbirinden soğumaya başlar ve bir süre sonra ayrılır. Ölü Toprağı Büyüsü yapılırken ve yatağa serpilirken belirli  ve sözler söylemek gerekir.ve ayriyetten hane sahibinin avlusuna serperler ölü gibi olsunlar mahsul ekmislerse  mahsuldan yararlanmasinlar yani sadece eşler arası değil ailelere de yaparlar Türkiye'deki büyücüler çok yaparlar

Kurşun Büyüsü

, bir levha kurşunun üzerine istenen kimsenin ve annesinin adları yazılarak yapılır. Sonra kurşunun bir kısmı ateşe atilir Kurşunu atarken de "Bu kurşun nasıl erirse…..da benim için öyle erisin bana gelsin!" denir. Kurşun eridiğinde o kişinin dayanamayarak geldiği söylenir.


Altın büyüsü

bugün sıklıkla uygulanan bir büyüdür. Zarar vermek isteyen kişilerin düğünde geline taktıkları bileziklere yapılan bir büyüdür. Tılsımlar uygulanan bileziği takan gelinde, başlangıçta iç sıkıntısı, evliliğin ilerleyen dönemlerinde zamansız bayılmalar ve ilerleyen zamanda kısırlığa giden etkileri gösterecek durumdadır.ve karı koca munabeti  bile olmayabilir Türkiye'de çok meşhur buyulerdendir

Domuz yağı büyüsü

Eşleri ayırmak için kullanılan en etkili büyülerden biri dedomuz yağı büyüsüdür. Üzerinde çalışma yapılan domuz yağı çiftin yattığı yatağa veya yaşadıkları eve koyulursa eşler birbirini domuz gibi görmeye başlar, birbirinden nefret ederler. Büyüyü yapan kişi eğer yatağa koyamıyorsa, sokak kapısına sürer bu da tartışma ve kavgalara yol açar.Domuz Yağı Büyüsü, iki kişiyi birbirinden ayırmak, ticari hayatı yok edip dağıtmak, itibarın kaybolması, yıldızın düşmesi gibi bir çok kötü amaç için kullanılabilir.
Kapıdaki paspasa  dışkapiya  duvarlara sürerler
Allah muhafaza etkili buyulerden çok yaygın büyüdür  günümüzde domuz yağını özel satan gayri muslimler bile var allah firsat  vermesin

Kilit Büyüsü

, bir çok amaç için yapılabilir. Bilinen etkili büyüler arasındadır. Kişinin kısmetini kapatma amacıyla giden bu büyü çeşidi, özellikle genç kızların çekemeyenleri tarafından evlenmemesi amacıyla yapılır. Kısmeti çıktığında herhangi bir sebeple evlenme gerçekleşmez ya nişanlıdan ayrılır ya da isteyenler vazgeçer. Kilit büyüsü ile sevdiğiniz kişinin tamamen bağlanması da sağlanabilir. Açık olan bir asma kilide okumalar yapıldıktan sonra kilit kapatılarak yapılan bir büyüdür.ayrica çok konuşan kişinin çenesi kapansın konuşmasın diye de yaptırırlar.


Bu Yazının Ait Olduğu Kategori: Büyü Nedir ve Büyü Çeşitleri